do bong

Tag : present perfect continuous

24
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
03/02/2010

Present Perfect Continuous – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động bắt đầu...