do bong

menh de quan he

742
Mệnh đề quan hệ
Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề tính từ hay mệnh đề quan hệ (MĐQH) được đặt sau danh từ để bổ nghĩa.