Hai từ này nhìn có vẻ giống giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau đó! Khi sử dụng không chú ý chúng ta có thể bị nhầm lẫn 🙂

Altogether là trạng từ, có nghĩa :nhìn chung , bao quát, hoàn toàn

VD: He didnot altogether welcome these experiences.
His new house isnot altoghther finished.
Altogether, he decided, marriage was a bit of mistake.

Chúng ta cũng dùng altogether để nói về một con số tổng, bao gồm tất cả:

VD: He owes me $500 altogether.

All together: chỉ dùng khi muốn nói về một nhóm người hay vật cùng chung nhau hay cùng nhau làm một việc gì đó . Có nghĩa: mọi người, mọi vật.

VD: Put the books all together in the case.
They all went to the restaurant together.

 

Hoặc liên hệ Hotline:

  • AMEC Hà Nội (024)39411 891 – 39411890 – 39411892
  • AMEC Đà Nẵng   (02)36 396 7776
  • AMEC Hồ Chí Minh (028) 6261 1177 – 6261 1188 – 6261 1199 – 6261 1155

Facebook: https://www.facebook.com/toididuhoc